"The Joker's Wild, Man, Wild!"

Season 2, Episode 13
Episode PromoReturn to S02E13 Review